Sök
Sök

Integritetspolicy

 
Denna integritetspolicy informerar om behandling av personuppgifter hos Lättelement AB. Den ger information om vilka personuppgifter Lättelement samlar in, använder och till vilka ändamål. Den beskriver också vilka rättigheter användare (medarbetare, leverantörer, kundföretag och potentiella kunder) har.

Dataskyddsombud på Lättelement AB är Jan-Erik Backman. Dataskyddsombudets viktigaste uppgift är att övervaka och säkerställa att Lättelement AB följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet är kontaktperson för Datainspektionen samt ska ge information, råd samt hjälpa till vid konsekvensbedömningar gällande Lättelement ABs hantering av personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig enligt gällande dataskyddslag är Lättelement AB (556199–8401, Höglandsvägen 9 SE-891 50 Örnsköldsvik) för all behandling av personuppgifter på företagsnivå.
Lättelement AB har ansvaret att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy samt gällande lagar om dataskydd.

2. Rättslig grund

För att kunna bedriva sin verksamhet behöver Lättelement AB behandla personuppgifter om användare för olika ändamål:

Anställning
Vid en anställning hos Lättelement AB behöver företaget personuppgifter, så som personnummer, adress, telefonnummer, bild mm). Vid en pågående anställning kan även känsliga personuppgifter så som sjukskrivning, medlemskap i fackföreningar mm dokumenteras och sparas.

Tillhandahållande av tjänster
Det huvudsakliga ändamålet för behandling av personuppgifter är att tillhandahålla Lättelements tjänster och produkter. Behandlingen av personuppgifter baseras i första hand på kommunikation och avtal med kunder, intressenter samt leverantörer och ev. framtida leverantörer.

Marknadsföring och kommunikation
Användarnas personuppgifter används för att hantera kommunikation med användare, innan, under och efter ett projekt eller samarbete. Lättelement AB samlar i dagsläget inte in någon information via ex cookies på sin hemsida utan majoriteten av informationen om olika användare inkommer till Lättelement via direkt kommunikation där användaren själv ger sina personuppgifter till Lättelement AB.

Utveckling av produkter och tjänster
Lättelements mål är att tillhandahålla högkvalitativa tjänster och kundanpassade produkter. För att arbeta med ständig förbättring behöver Lättelement tillgång till kontaktuppgifter till samarbetspartners och både potentiella och befintliga kunder.

3. Insamling av personuppgifter

Lättelement AB samlar in personuppgifter på följande vis:

Anställning
Genom samtycke lämnar medarbetaren själv sina personuppgifter till Lättelement för att kunna ingå ett anställningsavtal. Även vid pågående anställning kan personuppgifter, även känsliga personuppgifter, lämnas till Lättelement för att kunna fortsätta sin anställning.

Kundrelationer
Befintliga eller potentiella kunders personuppgifter behandlas hos Lättelement i syfte att ingå eller upprätthålla goda kundrelationer. Dessa personuppgifter samlas in direkt från användarna själva. Exempel på sådana personuppgifter är:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, grundläggande information om företaget, produkter som tidigare beställts, historisk kontakt, faktureringsuppgifter samt kommunikation.

4. Delning av personuppgifter

De personuppgifter Lättelement AB innehar delas inte ut till någon annan part med undantaget:
När Lättelement AB i god tro anser att utelämnandet är nödvändigt för att skydda Lättelement AB, skydda användarnas eller andras personers säkerhet, utreda bedrägerier eller för att svara på en myndighetsfråga.

5. Bevarande av personuppgifter

Personuppgifterna bevaras bara så länge det behövs för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Personuppgifter om kunder bevaras så länge kundförhållandet varar och därefter så länge som det behövs eller krävs enligt lag. Personuppgifter bevaras även för att uppfylla endera parters rättigheter eller skyldigheter.

6. Rätt till integritet

En användare har rätt att få tillgång till personuppgifter som Lättelement AB bevarat om honom/henne. En användare har också rätten att begära korrigering, uppdatering eller borttagning av sina personuppgifter. Det finns dock vissa uppgifter som klassas som nödvändiga att bevara för att de uppfyller ändamål i denna policy samt att vissa personuppgifter enligt lag är otillåtna att radera eller vara skyddade av obligatoriska bevarandeperioder. Användare har rätt att begränsa databehandlingen i den utsträckning som möjliggörs enligt gällande lag om dataskydd.

2018-05-01

Ulf Strinnholm VD
Lättelement AB