Sök
Sök

Klimatklasser för träkonstruktioner

Användning i olika klimatklasser

Byggelementen är avsedda att användas som bärande element i tak, väggar och bjälklag i klimatklass 1 och 2 enligt Svenska Institutet för Standarder, SS-EN 1995-1-1:2004 och fuktklass 1–4 enligt EN ISO 13788. Se nedanstående beskrivningar.

Det är konstruktörens uppgift att, med utgångspunkt från förutsättningarna i det enskilda fallet, avgöra till vilken klimatklass ett visst konstruktionselement skall hänföras. Byggnormerna ger vägledning genom att exemplifiera med vanliga konstruktionsdelar. Indelningen i klimatklasser är densamma i EC5 och i de nordiska ländernas nationella normer.

Klass 0

I Sverige tillämpar man sedan länge en särskild klass för torrt inomhusklimat – klimatklass 0. Den karakteriseras av en miljö där den relativa luftfuktigheten endast under några få veckor per år överstiger 65% och i genomsnitt inte överstiger 40%. Detta motsvarar en fuktkvot i materialet som bara under kortare perioder överstiger 8%.

HIT RÄKNAS BLAND ANNAT

Limträkonstruktioner inomhus i varaktigt uppvärmda lokaler utan luftfuktning. Hit kan man som regel också räkna takkonstruktioner i samband med överbyggda gårdar.

Klass 1

Karakteriseras av en fuktkvot i materialen motsvarande en temperatur av 20°C och en relativ luftfuktighet som överskrider 65% endast några få veckor per år. Observera att medelfuktkvoten i de flesta barrträslagen inte överskrider 12% i Klimatklass 1.

HIT RÄKNAS

Vindsbjälklag och takstolar i kalla men ventilerade vindsutrymmen över varaktigt uppvärmda lokaler, pelare och väggreglar i ytterväggar till varaktigt uppvärmda byggnader om de skyddas av ventilerad och dränerad beklädnad, stommar i simhallar och isolerade ridhus med undantag för klimatskalet i de två sistnämnda.

Klass 2

Karakteriseras av en fuktkvot i materialen motsvarande en temperatur av 20°C och en relativ luftfuktighet som överskrider 85% endast några få veckor per år. Observera att medelfuktkvoten i de flesta barrträslagen inte överskrider 20% i Klimatklass 2.

HIT RÄKNAS

Bjälklag över uteluftsventilerade kryputrymmen, konstruktioner i lokaler eller byggnader som inte är permanent uppvärmda t ex fritidshus kallager, oisolerade ridhus och ekonomibyggnader, limträkonstruktioner i dåligt ventilerade simhallar med undantag för klimatskalet i de två sistnämnda.

Klass 3

Karakteriseras av klimatförhållanden som ger högre fuktkvot än i Klimatklass 2.

HIT RÄKNAS

Konstruktioner i lokaler eller byggnader med fuktalstrande verksamhet eller lagring, konstruktioner som är helt oskyddade för väta eller i direkt kontakt med mark. Denna miljöklass är olämplig för användande av Lättelement.