Sök
Sök

Brandsäkra byggelement

Brandsäkra
byggelement

Lättelements byggelement för tak är väl utprovade vid ett flertal tillfällen med fullskaletest på RISE Research Institutes of Sweden. Utifrån dessa tester har beräkningsmetoder utvecklats för framtagande av dimensionerande värden på vart och ett av våra element.

Våra takelement klarar i standardutförande upp till REI30. Med ytterligare påbyggnad i form av ett eller två lager brandgips, typ Gyproc Protect-F eller stenull, läkt och ytterligare ett plåtlager kan vi uppnå REI60 eller till och med REI90. Se typlösningar på Typdetalj 900–902. Möjlighet finns att prefabricera vissa av dessa påbyggnader i fabrik.

TÄNDSKYDDANDE BEKLÄDNAD

Elementens ytskikt på undersida uppfyller ytskiktsklass A2-s1, d0. Hela undersidans uppbyggnad kan bedömas likvärdigt med kraven för tändskyddande beklädnad: K210/B-s1, d0 (tidigare klass 1).

SÄKERT SKYDD MOT FLYGBRAND OCH BRANDSPRIDNING

Enligt Boverkets byggregler, BBR, ska skydd mot brandspridning från intilliggande tak upprätthållas samt att taktäckningen ska begränsa möjlighet till antändning och spridning. Om intilliggande byggnad finns på ett avstånd större än 8 meter från aktuellt tak kan brännbar taktäckning i lägst klass, BROOF(t2), användas på brännbart underlag, till exempel plywood eller råspont. Om avståndet till intilliggande byggnad är mindre än 8 meter gäller att underlaget för tätskiktet måste vara av obrännbart material A2-s1, d0, till exempel en stenullsboard eller Cembrit. Dessa kan även köpas till och prefabriceras av Lättelement. Lättelements färdiga prefabricerade tätskikt uppfyller kraven för klass BROOF(t2).

BRANDAVSKILJNING MOT VIND

Enligt BBR bör även risken för brandspridning från fönster via takfot till vind, som utgör egen brandcell, begränsas. Detta kan exempelvis ske genom att takfoten utförs tät mot vindsutrymmet med brandavskiljande förmåga i lägst klass EI 30.

BÄRFÖRMÅGA

Enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS, beträffande bärförmåga vid brand gäller att takfot i byggnader med upp till fyra våningsplan kan hänföras till brandsäkerhetsklass 1. Det innebär att inga formella krav ställs på takfotens bärförmåga vid brand (R 0). Enligt tidigare praxis gäller detsamma för byggnader över fyra våningsplan om takfoten skjuter ut högst 0,5 m utanför fasadlivet. Vid fler än fyra våningsplan och större takfotsutskjut än 0,5 m gäller, också enligt tidigare praxis, brandteknisk klass R 30 för takfoten.

Källor: Handbok BBR Brandskydd i Boverkets Byggregler utgiven av Brandskyddsföreningen Jörgen Thor, docent och teknologie dr, Brandskyddslaget AB.

Typdetaljer brand

900 Typlösningar för brand­skydd REI15-30 2023-01-13
901 Typlösningar för brand­skydd REi30-60 2023-01-13
902 Typlösningar för brand­skydd REI60-90 2023-01-13